Karty bezpečnostných údajov

V zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a v zmysle požiadaviek Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č.1272/2008 (CLP), spoločnosť Linde Gas s.r.o. vyhotovila pre nebezpečné látky Karty bezpečnostných údajov (KBÚ).

KBÚ vypracované spoločnosťou Linde Gas s.r.o. si môžete stiahnuť nižšie.

Karty bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) obsahujú nasledovné informácie:
- identifikácia látky/prípravku a spoločnosti/podniku
- identifikácia nebezpečenstiev
- zloženie/informácie o zložkách
- opatrenia pri prvej pomoci
- protipožiarne opatrenia
- opatrenia pri náhodnom uvoľnení
- manipulácia a skladovanie
- kontrola expozície/osobná ochrana
- fyzikálne a chemické vlastnosti
- stabilita a reaktivita
- toxikologické informácie
- ekologické informácie
- opatrenia pri zneškodňovaní
- informácie o doprave
- regulačné informácie
- ďalšie informácie