Ďalší krok vo vodíkovom príbehu: Rafinérie a petrochemické závody na ceste k udržateľnosti

Vodíková ekonomika získava na popularite a technológie od spoločnosti Linde v tom hrajú kľúčovú rolu, pretože pomáhajú výrobcom objaviť plný potenciál tohto ľahkého plynu. Dokonca i petrochemické skupiny, ktoré rafinujú surovú ropu, sa pripravujú na udržateľnejšiu budúcnosť postavenú na H2.

Ako špecialista na projektovanie zariadení a plyny sme jedinou spoločnosťou, ktorá je zapojená do celú vodíkového hodnotového reťazca– od výroby a spracovania, cez distribúciu a skladovanie, až po každodenné použitie v priemyselnom i domácom prostredí.  

• Naše univerzálne technológie a odborné zázemie v oblasti H2 nás kvalifikujú ako viac než kompetentného partnera. Sme v tejto oblasti celosvetovým lídrom známym premyslenými a predovšetkým integrovanými riešeniami.

• Integrované prevádzky v rafinériách a petrochemických závodoch využívajú obrovské množstvá vodíka, napríklad na odsírenie palív, ktoré vyrábajú. Možnosti využitia H2 však ďaleko presahujú proces odsírenia, ako to ukazuje jeden z našich najväčších zákazníkov z odvetvia rafinérií a petrochémie.

Rafinérie potrebujú obrovské množstvo vodíka. A spoločnosti, ktoré premieňajú surovú ropu nízkej kvality na nízkoemisné palivá, potrebujú dokonca ešte viac tohto ľahkého plynu. Z tohoto dôvodu si popredná svetová spoločnosť vybrala Linde Engineering ako dodávateľa vodíkových technológií, ktoré jej umožnia zušľachtiť dokonca i surovú ropu s vysokým obsahom síry na nízkoemisné palivá vysokej akosti. 

Začiatky produkcie vodíka

Naši technici postavili najväčší komplex H2 zariadenia na výrobu obrovského množstva vodíka, ktoré požadujú zákazníci. Súčasťou tohto komplexu je osem parných reformátorov, ktoré produkujú syntézny plyn – zmes oxidu uhoľnatého a vodíka. Zo syntézneho plynu je možné spolu vyprodukovať 670 000 štandardných kubických metrov H2. Spoločnosť Linde sa považuje za popredného dodávateľa zariadení pre parný reforming na svete. Už vybudovala viac než 200 parných reformátorov s kapacitou 300 až 200 000 štandardných kubických metrov vodíka za hodinu. Ako východisková surovina pre výrobu H2 typicky slúži zemný plyn. Pretože ide o fosílny zdroj, hovoria odborníci pri tomto type vodíka ako o sivom vodíku.

Zvyšky z rafinovania, ako je ropný koks, sú ďalším potenciálnym zdrojom H2. Práve ten si ako východiskovú surovinu vybral zákazník spoločnosti Linde z rafinérskeho a petrochemického priemyslu. Ide o vedľajší produkt procesu rafinácie. Na výrobu vodíka z tejto východiskovej suroviny je potrebné zahriať ropný koks na veľmi vysokú teplotu za prítomnosti kyslíka a pary v špeciálnych jednotkách známych ako splyňovače. Tento čiastočný oxidačný proces vygeneruje surový syntézny plyn, ktorý je zmesou vodíka, oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2) a ďalších vedľajších produktov.

Parný reformátor v ruskom meste Togliatti.
Spoločnosť Linde pripravila dokonalé riešenie, pokiaľ ide o zachytenie, využitie a skladovanie uhlíka (CCUS).

Vedenie čistého plynu

Surový syntézny plyn zo splyňovačov je potrebné vyprať, aby sa z neho odstránili nečistoty, ako sú sírovodík a oxid uhličitý. Náš proces vypratia RECTISOL® je ideálnym spôsobom odstránenia kyslého plynu v tomto kroku čistenia, pretože sa pri ňom naraz odstránia všetky nežiaduce zložky. Pre nášho zákazníka z rafinérskeho a petrochemického priemyslu sme nainštalovali najväčšie jednotky RECTISOL® na svete. Každá z nich má kapacitu 2 300 000 štandardných kubických metrov za hodinu. Takmer 25 percent vypraného syntézneho plynu sa pridáva do procesu výroby a spoločnosť ho následne používa na odstránenie nečistôt z palív, ktoré vyrába. Medzi prednosti technológie RECTISOL® patrí mimoriadne čistý CO2, ktorý je ideálne vhodný na zachytenie, využitie a skladovanie uhlíka (CCUS). Okrem toho spoločnosť Linde Engineering integrovala efektívne riešenie na zužitkovanie síry s obohatením o kyslík, takže zákazník môže vyrobiť viac než 2 000 ton elementárnej síry.

Čistý H2 pre široké spektrum aplikácií

Vyčistený syntézny plyn alebo vodík v plynnej fáze extrahovaný zo syntézneho plynu sa distribuuje cez potrubnú sieť, ktorou sa plyn dostáva na konkrétne miesto použitia v priemyselnom komplexe. Zákazník tiež plánuje používať vodík ako palivo na pohon vozidiel. To bude vyžadovať kontajnery na prepravu H2 a v budúcnosti tiež kryogénne nádrže v mieste použitia. Zákazník z rafinérskeho a petrochemického priemyslu aktuálne používa polovicu syntézneho plynu na výrobu elektrickej energie plynovými turbínami a ohrev v rámci rôznych výrobných procesov. V budúcnosti však chce začať vodík používať na výrobu chemických látok, ako sú glykol, dimetyléter a kyselina octová (syntézou). Spoločnosť Linde Hydrogen FuelTech už vyvinula koncepcie tankovania s potenciálom rozsiahleho komerčného využitia vodíka ako paliva budúcnosti. Naši odborníci na vodík pri tom ťažia z bohatých skúseností a môžu našim zákazníkom poskytnúť najlepšie technické riešenia podľa ich rozpočtu a potrieb. Zákazník z rafinérskeho a petrochemického priemyslu sa aktuálne sústredí na autobusy, aby získal potrebné praktické skúsenosti s tankovaním H2. Zároveň už plánuje, že postupne vybuduje vodíkovú infraštruktúru. Jeho plány zahŕňajú doplnenie súčasných konvenčných tankovacích staníc pozdĺž hlavných dopravných tepien v regióne o možnosť tankovania vodíka. Pretože niektoré z týchto lokácií sú vzdialené od výrobných jednotiek H2 v rafinérii až 1 000 kilometrov, odborníci zo spoločnosti Linde Hydrogen FuelTech začlenili do tohto plánu možnosti na prepravu kryogénneho kvapalného vodíka, ktorý sa vyrába skvapalňovacími jednotkami Linde Kryotechnik.

Moderné technológie tankovania vodíka od spoločnosti Linde Hydrogen FuelTech
 • Výroba vodíka

  • Parné reformátory používajú ako východiskovú surovinu na výrobu vodíka zemný plyn, skvapalnený plyn alebo benzín. V prvom kroku sa zahriatím východiskovej suroviny vyrobí syntézny plyn, ktorý je zmesou oxidu uhoľnatého a vodíka.
  • Na surový syntézny plyn je možné s použitím čiastočnej oxidácie premeniť aj ťažké zvyšky z procesu rafinácie.

  Shadow
 • Spracovanie vodíka

  • Výsledný syntézny plyn sa potom musí vyprať, aby sa z neho odstránili nečistoty, ako sú oxid uhličitý a sírovodík.
  • Proces vypratia RECTISOL® využíva na odstránenie nežiaducich zložiek v jednom slede organické rozpúšťadlo.

  Shadow
 • Distribúcia a skladovanie vodíka

  • Vyprodukovaný vodík sa následne potrubnou sieťou dopravuje na ďalšie spracovanie.
  • Naše kryogénne nádrže sú ideálne na použitie kvapalného vodíka podľa potreby. Dosahujú objem 3 000 až viac než 100 000 litrov a dodávajú sa so štandardizovanými hodnotami prevádzkového tlaku až 36 barov.

  Shadow
 • Použitie vodíka

  • Syntézny plyn s vysokým obsahom vodíka je možné použiť tiež na výrobu chemických látok, ako sú glykol, dimetyléter alebo kyselina octová.
  • Vypraný vodík je možné použiť ako ekologické palivo šetrné ku klíme na pohon rôznych vozidiel s palivovými článkami.

  Shadow

Potrebujete dať svojmu vodíkovému projektu správny smer?